Norsk Bichon Frise Klubb – Drammen 30.09.2017

Sted: Drammen
Dommer:  Vladimirov, Ana
Antall vist: 8

BIR:  Blendverk’s Follow My Boots – Ny Norsk Champion
BIM: Aqua Lions’s Odin Agne’s 1

  1. BHK – Aldri nummer to
  2. BHK – ZANEVI’s Happy Feet
  3. BHK –
  1. BTK – Girls Girls Bam Bam
  2. BTK – zanevi`s funky
  3. BTK – Noon’s My Flying Puma